Huistijger Kattenoppas

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Huistijger Kattenoppas

Artikel 1 – Definities
1.1 Huistijger Kattenoppas: de verzorger van ‘Huistijger Kattenoppas’ die het huisdier op het woonadres verzorgt.
1.2 Klant: de persoon die het contract heeft afgesloten.
1.3 Huisdier: het huisdier of huisdieren van de klant waar de overeenkomst voor afgesloten is.
1.4 Oppasovereenkomst: overeenkomst tussen ‘Huistijger Kattenoppas’ en de klant, waarin ‘Huistijger Kattenoppas’ zich verplicht het huisdier gedurende bepaalde tijd te verzorgen tegen een vooraf overeengekomen bedrag.


Artikel 2 – Algemeen
2.1 Op de oppasovereenkomst zijn deze algemene voorwaarden van toepassing, tenzij daarvan uitdrukkelijk is afgeweken.


Artikel 3 – Rechten en plichten ‘Huistijger Kattenoppas’
3.1 ‘Huistijger Kattenoppas’ verplicht zich om op basis van de gegeven opdracht gedurende de overeengekomen periode de afgesproken diensten te verlenen.
3.2 ‘Huistijger Kattenoppas’ zal zoveel mogelijk rekening houden met persoonlijke wensen van de klant ten aanzien van de verzorging van het huisdier en de extra diensten die door ‘Huistijger Kattenoppas’ aangeboden worden.
3.3 ‘Huistijger Kattenoppas’ verplicht zich tot het zorgvuldig verzorgen en voeden van het huisdier waarop de overeenkomst van toepassing is.
3.4 In geval van ziekte of onvoorziene verhindering van ‘Huistijger Kattenoppas’ zal tijdens uw afwezigheid een passende vervanger worden geregeld.
3.5 ‘Huistijger Kattenoppas’ is gerechtigd om de opdrachtovereenkomst te verbreken als blijkt dat de klant de algemene voorwaarden niet of onvoldoende naleeft. ‘Huistijger Kattenoppas’ zal dit niet eerder doen dan nadat is zeker gesteld dat het huisdier hiervan geen schade ondervindt.
3.6 Over de periode dat het huisdier verzorgd wordt door ‘Huistijger Kattenoppas’ is de klant de prijs per dag verschuldigd zoals overeengekomen in de oppasovereenkomst.
3.7 ‘Huistijger Kattenoppas’ heeft te allen tijde het recht de algemene voorwaarden en prijsopgaven te veranderen.
3.8 ‘Huistijger Kattenoppas’ is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het achterhouden van informatie, danwel het geven van onjuiste informatie door de klant met betrekking tot het huisdier waarop de overeenkomst van toepassing is.
3.9 ‘Huistijger Kattenoppas’ is verplicht er op toe te zien dat onbevoegden geen toegang hebben tot de woning van de klant. ‘Huistijger Kattenoppas’ is niet aansprakelijk voor geleden schade door de klant als gevolg van het zich door onbevoegden toegang verschaffen tot de woning mits kan worden aangetoond dat dit een gevolg was van het niet of in onvoldoende nakomen van de afspraken hieromtrent.


Artikel 4 – Rechten en plichten van de klant
4.1 De klant is verplicht alle gegevens die noodzakelijk zijn voor een goede en verantwoorde verzorging van het huisdier tijdens de overeengekomen periode te vermelden op het intakeformulier.
4.2 De klant is verplicht voldoende voeding en verzorgingsmateriaal te verschaffen voor de gehele periode dat ‘Huistijger Kattenoppas’ de verzorging uitvoert. Indien er een tekort ontstaat zal ‘Huistijger Kattenoppas’ hetzelfde (of een vergelijkbaar) product aanvullen. De kostprijs van dit product en de extra arbeidstijd die het aanvullen heeft gekost, zal doorberekend worden aan de klant.
4.3 De klant dient ervoor te zorgen dat ‘Huistijger Kattenoppas’ toegang heeft tot de verzorg-/verblijfplaats van het huisdier waarop deze overeenkomst van toepassing is.
4.4 De te verzorgen dieren mogen geen besmettingsgevaar opleveren voor andere dieren die ‘Huistijger Kattenoppas’ verzorgt; dieren dienen dus te zijn ontwormd, ontvlooid en ingeënt.
4.5 Katten die naar buiten mogen, dienen te zijn voorzien van een chip.
4.6 Het einde van de verzorgingsperiode is pas definitief wanneer de klant zijn thuiskomst aan ‘Huistijger Kattenoppas’ heeft doorgegeven.
4.7 De opdracht wordt geacht geheel correct te zijn uitgevoerd. Indien dit niet het geval is, dient de klant dit binnen 14 dagen kenbaar te maken bij ‘Huistijger Kattenoppas’.


Artikel 5 – De inschrijving
5.1 Het kennismakingsgesprek is gratis en geheel vrijblijvend.
5.2 De relevante gegevens worden vastgelegd op het inschrijfformulier. Bij inschrijving wordt het inschrijfformulier door de klant ingevuld en ondertekend. Dit dient volledig en waarheidsgetrouw ingevuld te worden. De klant verklaart hiermee tevens kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden.
5.3 De afspraken die met betrekking tot de opdracht zijn gemaakt, zullen worden vastgelegd in een oppasovereenkomst; de klant ontvangt hier per mail een kopie van.


Artikel 6 – Betalingen
6.1 Facturering vindt plaats na geleverde diensten via e-mail.
6.2 Het verschuldigde bedrag dient binnen twee weken in bezit te zijn van ‘Huistijger Kattenoppas’.
6.3 Opdrachten kunnen te allen tijde kosteloos geannuleerd of aangepast worden. Alleen daadwerkelijk geleverde diensten worden in rekening gebracht.
6.4 ‘Huistijger Kattenoppas’ rekent 21% BTW. De vermelde bedragen zijn inclusief 21% BTW. 


Artikel 7 – Noodsituaties
7.1 ‘Huistijger Kattenoppas’ verplicht zich in geval van onvoorziene omstandigheid de klant zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen via de op het inschrijfformulier vermelde contactgegevens en/of persoon.
7.2 Door het akkoord gaan met de oppasovereenkomst machtigt de klant ‘Huistijger Kattenoppas’ om in geval van ziekte van het huisdier (of een redelijk vermoeden van ziekte) tijdens de duur van de opdracht, op kosten van de klant, een dierenarts te consulteren en andere maatregelen te nemen die ‘Huistijger Kattenoppas’ noodzakelijk acht. Eventuele extra arbeidstijd wordt in rekening gebracht bij de klant.
7.3 ‘Huistijger Kattenoppas’ is niet aansprakelijk voor ziekte, vermissing, verwonding of overlijden van uw huisdier, of schade aan uw eigendommen door derden, tenzij er sprake is van aantoonbaar verwijtbaar gedrag.


Artikel 8 – Privacy
8.1 ‘Huistijger Kattenoppas’ gaat zorgvuldig om met uw privacy. Uw naam, adres of vakantieperiode zullen nooit worden genoemd op de website of sociale media.
8.2 Alleen met uw toestemming zullen foto’s van uw huisdier worden gepubliceerd op internet of sociale media.
8.3 Uw gegevens worden uitsluitend door ‘Huistijger Kattenoppas’ gebruikt en nooit aan derden verstrekt.
8.4 De verzorger is niet herkenbaar als kattenoppas.


Artikel 9 – Geschillen en toepasselijk recht
9.1 Op de opdrachtovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

Opgesteld te Waalwijk, 1 januari 2023

Winkelwagen
Scroll naar boven